جمشید اقبال پناه دبیر آموزش وپرورش منطقه ی زیویه

               به نام خد

                نمونه طرح دروس

                                                                           

        

          طرح : آموزش مشاركتي دروس اجتماعي   پايه دوم راهنمايي

  ( سمينار هاي سازماني ) 

طرح مساله :

        انسان براي مقابله با محيط زيست خود تخصص ذاتي ندارد . او قاعد تا نمي تواند با عزيزانش بقاي خود را تضمين و تامين نمايد . لذا انسان  براي ادامه زندگي در جامعه انساني نيازمند به آموزش است . اهداف آموزشي را براي يك نظام آموزشي جامعه پذيري فرهنگ پذيري و انتقال دانش و مهارت دانسته اند كه عملا هدف سوم در خدمت دو هدف اول است .

جامعه پذيري به معناي تربيت و آموزش انسان به گونه اي است كه وي به عنوان عضوي از جامعه پذيرفته شود . به اين معنا كه با توجه به دانش ها و مهارتهايي كه از طريق نظام آموزشي دريافت رده ست قادر به يافتن شغل و كسب درآمد باشد . از سويي فرهنگ پذيري به معناي تربيت فرد به عنوان عضوي است كه ديگر اعضا ي جامعه نيز او را در ميان خود بپذيرند . هر فرد در صورتي در ميان ديگر اعضا پذيرفته مي شود كه به اعتقادات و آداب و رسوم جمع وقوف داشته و به آنها احترام بگذارد .

براي انتقال مجموعه فوق هر نظام آموزشي متوسل به روشها و ابزارهايي مي شود . يكي از سنتي ترين روشها شيوع معلم محور است . روشي كه مبناي آن بر سخنراني استوار است . اين روش اگر چه در انتقال حجم قابل توجهي از مطالب تئوريك بسيار بسيار موفق است . اما در تفهيم و عملي سازي مفاهيم منتقل شده و همچنين انتقال مهارتها بسيار بكار آمد مي نمايد . روش ديگر روش دانش آموز محور است كه با توجه به راهنمايي و هدايت دبير مي تواند شامل سخنراني و يا استفاده از اين روش معمولا محدود به توانائيهاي سني و جسمي دانش آموزان است . روش موثر تر روش مشاركتي و گروهي دانش آموز و دبير و همكاري نزديك خانه و مدرسه است .

در واقع ضمن درگير نمودن اولياء در امر آموزش فرزندانشان و دستيابي به هدف اصلي كه انتقال دانش و مفاهيم مطلوب است نوعي جو اعتماد سازي بين جو خانه  و مدرسه نيز تحقق مي يابد .

اهداف و فوايد طرح :

سمينارهاي سازماني در راستاي اهداف آموزش اجتماعي پايه دوم راهنمايي بنا شده است . دانش آموز در درس اجتماعي پايه دوم راهنمايي بايد ضمن مروري بر تعريف گروه آشنايي با انواع گروههاي اجتماعي بر اطلاعات خود در زمينه گروههاي ثانويه به ويژه گروههاي سازمان يافته و نيمه سازمان يافته بيافزايد .

( سمينارهاي سازماني ) به دانش آموز انگيزه شخصي آموختن مطالب را مي دهد . مهارتهاي او را در ارائه مطالب گزينش مفاهيم كاربردي جهت ارائه به ساير دنش آموزان و تحريك حسن خلاقيت ايشان را به همراه دارد .

حضور مسوولين سازمانها در مدارس نزديكي شهروندان آينده و جامعه را ميسر و امكان رفع نيازهاي آموزشي را فراهم مي آورد .

 

مشروح طرح :

( سمينار سازماني ) عنوان طرحي است جهت آموزش درس علوم اجتماعي پايه دوم راهنمايي اين طرح شامل مراحل ذيل است :

1- معرفي مشاغل والدين دانش آموزان و تعيين جايگاه سازماني اولياء ( به اين معنا كه هر ولي تابع كدام وزارتخانه دولتي است )

2- گروه بندي دانش آموزان ترجيحا مطابق با سازمانهاي مورد بحث در كتاب درسي و يا اولويت هاي منطقه اي مانند معرفي سازمان آموزش و پرورش راهنمايي و رانندگي بيمه بانك هلال احمر محيط زيست شهرداري ( يك مورد به انتخاب دانش آموز )

3- گروه بندي دانش آموزان بر اساس علائق و ترجيحا مشاغل منوط والدين با سازمانها ي معرفي شده .

4-  تقسيم وظيفه بين دانش آموزان بر اساس الگوي ذيل :

1/4  :  تعيين مديريت گروه

2/4:  استخراج اطلاعات از منابع كتابخانه اي پيرامون :

الف- چگونگي پيدايش سازمان

ب   سير تحول سازمان

ج الگوي مديريتي سازمان

د وظايف و كاركردهاي سازمان

ه اهداف سازمان

و حيطه اختيارات سازمان و آسيب هاي سازمان

3/4 : حضور در سازمان بازديد از بخش هاي مختلف مصاحبه با ارباب رجوع و جستجوي سوء كاركردها .

4/4 : مصاحبه با مسئولين سازمان مورد نظر به منظور آشنايي با وظايف مسووليت ها و چگونگي اشتغال

5/4 : دعوت از يكي از مسئولين سازمان مزبور به مدرسه و كلاس درس اجتماعي جهت توضيح پيرامون فعاليت هاي سازمان ( تهيه كارت دعوت از سوي دانش آموزان )

6/4 :  طراحي مسابقه و بازي پيرامون موضوع مورد بحث

7/4 : ارائه گزارش كار ( به صورت كنفرانس همراه با ابزارهاي كمك آموزشي و در صورت لزوم ماكت ) به كلاس درس .

 

نحوه ارزشيابي :

موارد ذيل به عنوان مواد ارزشيابي ( سمينار اجتماعي ) پيشنهاد مي شوند .

1- از آنجا كه دبير علوم اجتماعي از آغاز اخذ موضوع گروه بندي و تقسيم كار ناظر بر كار همه گروههاي كلاسها است و از نحوه فعاليت هاي دانش آموزان آگاهي كامل دارد لذا همكاري در گروه و كمك به ساير اعضاي گروه و كمك در دستيابي به نتيجه ( از طريق حضور در جلسات گروه و ... )

به عنوان يك شاخص كيفي مهم است كه از طريق الف ) جلسات حضور در گروه ب) ارائه فيش هاي مناسب  قابل  تبديل به كميت است .

2-  حضور در جلسه بازديد از سازمان

3-  تحويل گزارش كار

4-   تهيه بروشور براي معرفي سازمان به ساير دانش آموزان .

5-  تسلط هر فرد بر مطالب ارائه شده .

6-  ارائه مسابقه يا كار عملي در رابطه با موضوع .

7-  استفاده از ابزار هاي كمك آموزشي .

8- فضا سازي كلاس با توجه موضوع ( براي مثال در صورت ارائه مطالب پيرامون بانك فضاي كلاس بايد تداعي محيط يك بانك يا يك فضاي اقتصادي را بنمايد دانش آموزان با توجه به قوه خلاقيت خود مي توانند فضاهاي مناسبي را ايجاد كنند )

9- پذيرايي از كلاس متناسب با فضاي يك سمينار ( در واقع به دانش آموزان نحوه پذيرايي در يك سمينار آموزشي  آموخته مي شود )

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:35  توسط جمشید اقبال پناه  |