جمشید اقبال پناه دبیر آموزش وپرورش منطقه ی زیویه

سوالات كتاب جغرافي سوم راهنمايي  همراه جواب   قاسم کرمی

 

1 – كره جغرافي چيست ؟ كره جغرافي مدل كوچك شده كره زمين است .

 

2 – كره جغرافي چه اطلاعاتي در اختيار ما قرار مي دهد ؟ خشكي هاي روي زمين ، اقيانوس ها محل قطب شمال وجنوب ، محل خط استوا و نصف النهارها .

 

3 – نقشه را تعريف كنيد ؟ نقشه تصويري است از سطح زمين كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است .

 

4 – امروزه براي تهيه نقشه هاي جغرافيايي از چه استفاده مي شود ؟ از عكس هاي هوايي وماهواره اي استفاده مي شود .

 

5 – جغرافي دانان از نقشه ها چه اطلاعاتي بدست مي آورند ؟ محل دقيق عوارض طبيعي(كوه ، رود ، جنگل )عوارض انساني (ساختمان ها ، مزارع ، راه ها )

 

6 - براي تهيه نقشه ساده يك كوه از چه چيزي استفاده مي شود ؟ از نقاط هم ارتفاع بر روي آن كوه استفاده مي شود.

 

7 – اطلس جغرافيايي  را تعريف كنيد ؟ به مجموعه اي از نقشه ها كه دريك كتاب جمع آوري شده باشند اطلس مي گويند .

 

8 – نام دو وسيله ي مطالعه در جغرافيا را بنويسيد ؟ كره جغرافي  و نقشه .

 

9 – تفاوت وشباهت نقشه وكره جغرافيا چيست ؟ شباهت اينكه هردو عوارض وپديده هاي كره زمين را بررسي مي كنند. تفاوت اينكه كره جغرافي جزئيات را نشان نمي دهد ولي در نقشه همه جزئيات را مي توان نشان داد.

 

10 – كداميك ازموارد را از كره وكداميك را از نقشه بهتر به دست مي آيد ؟ كروي بودن زمين ( كره ) جزئيات پديده هاي روي زمين ( نقشه ) محل دقيق عوارض   (نقشه ) چرخش زمين ( كره ) فا صله ي واقعي قاره آسيا از آمريكا ( كره )

 

11- براي خواندن نقشه ها بايد به چه مواردي توجه كرد ؟     1 – توجيه نقشه      2 – راهنماي نقشه   3 – مقياس نقشه

 

12 – منظور از توجيه نقشه چيست ؟ نقشه را بايد طوري مقابل خود قرار دهيم كه جهت آن درست باشد ، يعني كج يا وارونه نباشد

 

13 – مقياس را تعريف كنيد ؟ ميزان كوچك شدن نقشه را نسبت به اندازه واقعي مقياس نقشه مي گويند .

 

14 – تفاوت نقشه هاي كوچك مقياس و بزرگ مقياس چيست ؟در نقشه هاي با مقياس كوچك تر ، عوارض طبيعي وانساني خيلي كوچك ديده مي شوند وجزئيات را نمي توان ديد ولي مساحت بيشتري از يك سرزمين را مي توان مشاهده كرد . درنقشه هاي بزرگ مقياس عوارض بزرگ نشان داده مي شوند اما مساحت كمتري به نمايش در مي آيد.

 

15 – به جز كره ونقشه چه وسايلي در مطالعه جغرافي استفاده مي شود ؟ عكس ، فرهنگ ، مدل ، نمودار ، جدول و برنامه هاي رايانه اي جغرافيايي

 

16 – انواع عكس ها ي جغرافيايي چيست ؟  1 – عكس هاي معمولي 2 – عكس هاي هوايي  3 – عكس هاي ماهواره اي

 

17 - كاربرد عكس هاي هوايي چيست ؟ براي تهيه نقشه هاي جغرافيايي

 

 18 – جغرافيدانان از عكس هاي ماهواره اي چه استفاده مي كنند ؟ وقوع طوفان هاي مهيب وآتش سوزي در جنگلها را تشخيص مي دهند .

 

19 – فرهنگ جغرافيايي چيست ؟كتاب هاي خاصي كه اسامي واصطلاحات جغرافيايي توضيح مي دهند

 

20 - فرهنگ هاي مصور جغرافيايي چيست ؟ هرگاه اين فرهنگ ها با تصاوير ونقشه ها همراه باشند فرهنگ مصور جغرافيايي مي گويند .

 

21 – مدل جغرافيايي چيست ؟ گاه براي فهم بهتر موضوعات جغرافيايي پديده ها را در اندازه هاي كوچك مي سازند كه به آن مدل جغرافيايي مي گويند .

 

22 – معروفترين مدل در آموزش جغرافيايي چيست ؟ ميز شن

 

23 – كار اصلي نمودار وجدول چيست ؟ نمايش ساده ي اطلاعات جغرافيايي وهرقدر ساده تر باشد ارزش بيشتري دارد .

 

24 – انواع نمودار را نام ببريد ؟ 1 –تصويري   2 – ستوني  3 – دايره اي  4 – منحني

 

25 – ناهمواري چيست ؟ به همه ي پستي وبلندي هاي سطح زمين ناهمواري مي گويند ( كوه ها ، دشت ها ، دره ها ، جلگه ها ، تپه ها ،  …. )

 

26 –

 

27 – پيكر شناسان چه چيزي را در زمين مورد مطالعه قرار مي دهند ؟ پيكر شناسان زمين چگومگي پيدايش ناهمواري ها وتغيير آن ها از گذشته تا كنون و شكلي كه در آينده پيدا مي كنند را بررسي مي كنند

 

28 – فرسايش را تعريف كنيد ؟ به سه عمل تخريب ناهمواري ها سطح زمين ، حمل مواد حاصل از آن و بر جاي گذاشتن آن ها در مناطق ديگر فرسايش مي گويند .

 

چه عواملي سبب تغيير شكل ناهمواري ها مي شوند ؟ اختلاف دماي شب و روز ، باد و باران ، گياهان و جانوران و از همه مهمتر انسان

 

29 – عوامل موثر در تغيير چهره كوهستان را بنويسد ؟ يخچال ها ، باد ، آب هاي جاري ، تغيرات دما

 

گياهان چگونه در تغيير شكل ناهمواري ها نقش دارند ؟ ريشه گيا هان به هنگام رشد و جانوران هنگام حفاري

 

30 – چه عواملي در نواحي ساحلي موجب تغيير چهره آن مي شود ؟ باران وآب هاي ناشي از آن   ، امواج  ، باد وطوفان هاي دريايي

 

31 – باد در بيابان چگونه موجب تغيير مي شود ؟ بادها شن وماسه هاي بيابان را جابه جا مي كنند وآنها را به صخره ها وسنگ ها مي كوبند وهمچون سمباده سنگ وصخره هارا صيقل مي دهند .

 

صفحه 1

 

32 – تغيرات دما چگونه چهره بيابان را تغيير مي دهند ؟ گرمي وسردي هوا در نواحي بياباني پيوسته ادامه دارد وسبب تخريب سنگ ها بر اثر انبساط وانقباض مي شود.

 


 

 

33 – انسان چگونه ناهمواري ها را تغيير مي دهد ؟ براي استخراج معادن ، احداث تونل و ايجاد جاده ، ناهمواري هارا تخريب مي كند . براي احداث شهرها زمين را هموار ميكند . تغييردادن مسير رودها ، احداث سد ، ساختن ديوار هاي ساحلي ، ساختن واز بين بردن جزاير باعث تغييرشكل ظاهري زمين مي شود.

 

34 – رسوب ورسوب گذاري چيست ؟موادي كه آب با خود به دريا واقيانوس مي برند رسوب مي گويند ودر آنجا ته نشين مي كنند اين عمل را رسوب گذاري مي گويند . 

 

37 – تاقديس وناوديس چيست ؟ به خميدگي چين خوردگي به سمت بالا تاقديس وبه خميدگي يا چين خوردگي به سمت پايين ناوديس مي گويند .

 

38 – گسل چيست ؟ شكستگي هاي بزرگ پوسته زمين را گسل مي گويند.

 

39 – چه عواملي موجب پيدايش كوهستان ها شده است ؟ 1 – چين خوردگي (زاگرس ، البرز ، هيماليا ، آلپ ) 2 –آتشفشان ( دماوند ) 3 – شكست در زمين يا گسل (كوه هاي شرق آفريقا ) 4 – بالا آمدن مواد مذاب  ( الوند در همدان ، شير كوه در يزد )

 

40 –

 

41 –

 

42 – حركت صفحات پوسته زمين چه تغييراتي بوجود مي آورد ؟ در جاهاي كه به هم برخورد مي كنند رشته كوه بوجود مي آيد ودر جاهاي كه از هم دور مي شوند مواد مذاب از درون زمين بالا مي آيند ورشته كوه هايي در بستر اقيانوس ايجاد مي كنند.

 

43 – آتشفشان چيست ؟ خارج شدن مواد مذاب ( ماگما ) از داخل زمين را آتشفشان گويند كه پس از سردشدن كوه آتشفشاني بوجود مي آورند.

 

44 – روانه يا گدازه چيست ؟ موادي كه از آتش فشان در سطح زمين جاري مي شوند.

 

45 – از دهانه يك آتش فشان فعال چه موادي خارج مي شود ؟   1- بمب هاي آتش فشاني 2- خاكستر 3- ابر هاي غليظ گوگردي 4- بخار آب

 

46 – ويژگي هاي آتشفشان غير فعال چيست ؟ اكنون فعاليتي ندارند  فقط چشمه هاي آب گرم وخروج گاز گوگرد از خصوصيات آنها است ( تفتان )

 

47 – مخروط هاي كوچكي كه در كنار هاي آتش فشان فعاليت مي كنند چه نام دارند ؟ مخروط جانبي

 

48 – باتوليت چيست ؟ تودهاي از مواد كه راهي به خارج نداشته ودر زير زمين انباشته وسرد شده باشد

 

49 – جزاير آتشفشاني چگونه پديد مي آيند ؟ بر اثر فوران آتشفشان در بستر اقيانوس ممكن است در مدت كوتاهي يك جزيره ايجاد شود  مانند : جزيره سورتزي در اقيانوس اطلس در جنوب ايسلند .

 

50 - زمين لرزه چگونه ايجاد مي شود ؟ بر اثر آزاد شدن انرژي هاي درون زمين ، زمين لرزه ايجاد مي شود .

 

51 – بيشترين زلزله و آتش فشان در چه مناطقي اتفاق مي افتد ؟ در كناره هاي صفحات پوسته زمين و گسل ها .

 

52 – زلزله ها چه تغييراتي در سطح زمين ايجاد مي كنند؟  1- باعث شكاف خوردن زمين مي شوند 2 – مواد روي دامنه ي كوه ها را به حركت در مي آورند ودر پاي كوه انباشته مي كنند 3- در نواحي شهري وروستايي ، پل ها را تخريب مي كنند وخانه ها را در هم مي كوبند .

 

53 – آب هاي جاري چيست ؟ آب هاي كه در روي سطح زمين جريان مي يابند  .

 

54 – اب هاي فرورو چيست ؟ مقداري از آب كه به درون توده ي خاك وماسه نفوذ مي كند  اين آبها در زير ناهمواريها ، سفره ي آب زير زميني ( آبخوان ) تشكيل مي دهد .

 

55 – درياچه چگونه تشكيل مي شود ؟ هرگاه آب هاي جاري در داخل چاله ها يي در روي زمين جمع شوند درياچه ايجاد مي شود .

 

56 – ميزان نفوذ آب به درون زمين به چه عواملي بستگي دارد  ؟ 1 – جنس زمين  2- شيب زمين

 

57 – سفره آب زير زميني چگونه تشكيل مي گردد ؟ به علت جاذبه زمين آب ها به داخل زمين نفوذ مي كند وهرگاه به سطح غير قابل نفوذ برسند ، در اين حالت يك سفره آب زير زمينيتشكيل مي شود .

 

58 – انواع رود را نام ببريد ؟ 1 – رود هاي دائمي 2 – رود هاي فصلي

 

59 – رود هاي دائمي و رود هاي فصلي را بايكديگر مقايسه كنيد ؟ رود هاي فصلي از ريزش باران و ذوب برف در كوهستان به وجود مي آيند واگر باران نبارد يا ذخيره برف تمام شود رود خشك مي شود .  رود هاي دائمي از آب هاي زير زميني (چشمه ها ) يا ذوب شدن برف در طول يك سال  بوجود مي آيند

 

60 - رودخانه به كجا گفته مي شود ؟ رود ها در بستري حركت مي كنند كه به آن رود خانه مي گويند .

 

61 – مصب يا دهانه ي رود چيست ؟ به محل ورود رود به دريا ، درياچه ، اقيانوس ، باتلاق  مصب يا دهانه رود مي گويند .

 

62 – از سد ها چه استفاده هاي مي شود ؟ در فصول كم آبي در كشاورزي ، صنعت وآشاميدن استفاده مي كنند .

 

63 – حوضه رود را تعريف كنيد ؟ سرزميني كه يك رود وشاخه هايش درآن جاري است حوضه رود مي گويند

 

64 – خط تقسيم آب چيست ؟مرز ميان حوضه ي يك رود با حوضه ي رود ديگر را خط تقسيم آب مي نامند .

 

صفحه 2

 

 

 

 

65 – آبدهي ( دبي رود ) را تعريف كنيد ؟ به مقدار آبي كه در مدت يك ثانيه از جايي معين در مسير رود عبور مي كند آبدهي (دبي ) رود مي گويند .

 

66 – تغيرات آب سطح رود در سال چگونه است ؟ هنگامي كه آب رود خيلي پايين باشد مي گويند رود كم آب است وهنگامي كه آب رود به حداكثر مي رسد مي گويند پر آب است.

 

67 –سيلاب چيست ؟ هرگاه حجم آب آن قدر زياد شود كه از مجراي خود خارج شود وزمين هاي اطراف را فراگيرد مي گويند رود طغيان كرده باسيلاب اتفاق افتاده است .

 

68 – سيلاب چه زماني اتفاق مي افتد ؟زماني كه بارش آن قدر زياد باشد كه رود نتواند آب هاي حاصل از آن را در بسترخود حمل كند يا اينكه برف هاي حوضه ي يك رود براثر گرم شدن ناگهاني هوا ،فوراً ذوب شوند و آب زيادي وارد رود شود  سيلاب بوجود مي آيد .

 

69 – سيلاب چگونه سبب فرسايش خاك مي شود ؟سيلاب خاك هاي حاصل خيز وزمين هاي زراعي را مي شويد وبا خود مي برد وموجب فرسايش خاك   مي شود .

 

70 - فرسايش خاك چه زماني شديذ تر است ؟ فرسايش خاك زماني شديدترمي شود كه در روي زمين گياهان ودرختان كمتري وجود داشته باشد

 

 71 – ارزش واهميت خاك براي انسان چيست ؟  انسان با استفاده از آن به كشت محصولات غذايي وصنعتي مي پردازد وزندگي انسان به خاك وابسته است

 

72 – هر سيلاب داراي چند قسمت است ؟ سه قسمت  اول : آبگير      دوم : آبراهه           سوم : مخرط افكنه

 

73 – براي جلوگيري از خطرسيلاب چه كار هاي مي توان انجام داد ؟ 1 : احداث شهر ها وروستاها در اطراف مخروط افكنه ودشت ها (يعني در نواحيي كه سيل گير نباشد )    2 : احداث كانال ها وسد ها وآب بندها وجمع آوري آب سيلاب ها براي مصارف ضروري كشاورزي وصنعتي    3 – كاشتن بوته ها ودرخت كاري در محل آبگير سيلاب   4 : شخم زدن زمين هاي كشاورزي در جهت عمود بر شيب جريان آب

 

74 – دره جوان  ودره پير را توضيح دهيد ؟در نواحي كوهستاني كه شيب دامنه ها تند است ورود ها باسرعت جريان دارنددره ها بشكل    مي سازد اين    دره ها را دره هاي جوان مي گويند . در جا هايي كه شيب كناره هاي رود كمتر مي شود ورود باسرعت كمتري جريان دارد دره هاي باشيب ملايم ايجاد مي شود كه به شكل    هستند اين دره ها را دره پير مي نمايند .

 

75 – جلگه آبرفتي چيست وچگونه بوجود مي آيد ؟ رود در نواحي كم شيب ، سطح همواري را با آبرفت هاي خود ، پس از گذشت زمان بسيار ايجاد مي كند كه به آن جلگه ي آبرفتي مي گويند .

 

76 – دلتا چيست ؟ در محل ورود رودها به دريا آبرفت ها به شكل مثلث انباشته مي شوند كه به آن دلتا مي گويند .

 

77 – چند درصد از سطح كره زمين را خشكي ها فرا گرفته است  ؟  29 درصد خشكي   و 71 درصد آبها

 

78 – بزرگترين اقيانوس چيست ؟ اقيانوس آرام

 

79 – مهمترين مواد آب دريا ها واقيانوس چيست ؟ نمك طعام و گاز اكسيژن

 

80 – چرا آب دريا ها در نواحي گرم وخشك زمين از آب هاي نواحي سرد ، شورتر است ؟ زيرا  تبخير آب دريا در نواحي گرم وخشك بيشتر است وهر چه تبخير  بيشتر باشد آب دريا شورتر خواهد بود .

 

81 – جزر ومد را تعريف كنيد ؟ بالا آمدن آب اقيانوس ودريا را مد وپايين آمدن آب را جزر مي گويند

 

82 – عامل جزر ومد چيست وچه كسي آن را كشف كرد ؟ نيوتن درقرن 18 كشف كرد كه جزر ومد در اثر جاذبه ماه اتفاق مي افتد .

 

83 – چرا تاثير كره ماه بر جزر ومد بيشتر از خورشيد است ؟ زيرا فاصله خورشيد نسبت به ماه از زمين بسيار زياد است وخورشيد تاثير كمي دارد .

 

84 – چه زمان جزر وچه زماني مد اتفاق مي افتد ؟وقتي ماه در بالاي اقيانوس قرار مي گيرد ،حالت مد اتفاق مي افتد وآب در ساحل به جلو مي آيد وهنگام غروب ماه در افق ، جزر اتفاق مي افتد .

 

85 – به طور متوالي در شبانه روز و هر بار چرخش زمين به دور خودش چند مرتبه جزر ومد اتفاق مي افتد ؟ 2 مرتبه جزر و 2 مرتبه مد

 

86 – چه زماني مد هاي قوي تر وشديد تر اتفاق مي افتد ؟ در اوايل ونيمه ماه قمري كه ماه وخورشيد دريك امتداد قرار مي گيرند نيروي كشش            آن ، مد هاي قويتري ايجاد مي كنند .

 

87 – چه زماني مد به حد اكثر خود نمي رسد ؟ در زماني ماه در تربيع اول (روز 7 و 8 ماه ) ويا در تربيع دوم (21 و22 ماه )قرار مي گيرد ماه وخورشيد نيروي يكديگر را قدري خنثي مي كنند و مد به حداكثر نمي رسد .

 

88 – جريان دريايي چيست ؟ در اقيانوس ها همانند خشكي ها ، رود هايي جريان دارند كه به آن ها جريان هاي دريايي مي گويند .

 

89 – جهت حركت جريان هاي دريايي چگونه است ؟ جريان هاي گرم از استوا به سمت قطب درحركت اند وجريان هاي آب سرد از نواحي قطبي به سوي استوا حركت مي كنند .

 

90 – دوجريان آب گرم وسرد نام ببريد ؟ جريان آب گرم گلف استريم  ، كوروشيو ، استوايي  و جريان آب سرد لابرادور ، اياشيو ، قناري

 

صفحه 3

 

91 – جريان هاي دريايي چگونه به وجود مي آيد ؟بيشتر جريان هاي دريايي براثر وزش باد به وجود مي آيند . مانند وزش باد هاي منظم در منطقه استوايي

 

92 – امواج چگونه ايجاد مي شود ؟ آب دريا ها واقيانوس ها بر اثر اختلاف فشار هوا و وزش باد به شكل موج به جنبش در مي آيد .

 

93 – تفاوت موج در كنار سواحل ووسط دريا چه تفاوتي دارد ؟ در كنار سواحل با پيوسته آب را به جلو مي راند وقله موج بسمت ساحل حركت مي كند ولي در وسط دريا هرنقطه از آب فقط در جاي خود بالا وپايين مي رود.

 

94 – ناهمواريهاي كف اقيانوس چگونه است ؟ كف اقيانوس همانند خشكيها داراي پستي ، بلندي  وقله ، دره ها مي باشد .

 

95 – ايوان خشكي ( دشت آب ) چيست ؟كم عمق ترين بخش اقيانوس است وبا شيب ملايم از نزديكي ساحل تا عمق 200 متري ادامه مي يابد .

 

96 – اهميت ايوان خشكي (دشتاب )را بنويسيد ؟ از نظر ماهيگيري ، وجود منابع سر شار نفت وگاز ، وجود جزاير

 

97 – شيب قاره چيست ؟قسمت شيب داري كه بعد از دشتاب قرار گرفته است وتا عمق حدود 2000 تا 5000 متر ادامه مي يابد .

 

98 –كف اقيانوس به چه قسمتي گفته مي شود؟ بخش بسيار عميق بستر اقيانوس را كف اقيانوس مي گويند

 

99 – گودال اقيانوسي چيست ؟ دره ها وشكاف هاي طولاني وباريك در كف اقيانوس را گودال مي گويند .

 

100 – هوا را تعريف كنيد ؟ به حالت گذرا ومحلي جو در يك جاي معين هوا گفته مي شود

 

101 – آب وهوا  را تعريف كنيد ؟ به شرايط مشخصي از وضعيت جَوّ در طول چند سال آب وهوا گفته مي شود .

 

102 – عوامل موثر در آب وهواي مناطق مختلف جهان كدامند ؟ 1 – عرض جغرافيايي 2 – فاصله از دريا  3 – باد   4 – ارتفاع  5 – جريان هاي دريايي

 

103 – رابطه دما وارتفاع چيست ؟دماي هوا با هر 1000 متر ارتفاغ حدود 6 درجه ي سانتيگراد كاهش مي يابد .

 

104 – تاثير جريان دريايي را برآب وهواي دوشهر لندن ومسكوتوضيح دهيد ؟شهر مسكو وشهر لندن تقريباًدر يك فاصله از استوا قرار گرفته است ولي شهر مسكو داراي آب وهواي سرد درحاليكه شهر لندن بخاطر عبور جريان آب گرم گلف استريم در زمستان داراي آب وهواي معتدل است .

 

105 مهمترين علل افزايش دما در شهرها بزرگ چيست ؟ زياد شدن خودروها وكارخانه هايي است كه كه از بنزين ، نفت ، گاز و زغال سنگ استفاده     مي كنند

 

106 – انواع آب وهوا در سطح كره زمين چيست ؟ آب وهواي گرم شامل ( گرم استوايي ، گرم بياباني ، گرم مداري ) آب وهواي معتدل شامل (معتدل اقيانوسي ، معتدل بري يا قاره اي ، معتدل مديترانه اي ) آب وهواي سرد  شامل ( سرد قطبي ، سرد كوهستاني )

 

107 – زيست بوم چيست ؟ به مجموع پوشش گياهي وجانوري خاصي كه در يك منطقه ي وسيع وعمده ديده مي شوند زيست بوم مي گويند .

 

108 – شمال سيبري و نواحي استوا چه پوشش گياهي دارد ؟ جنگل هاي تايگا در شمال سيبري  ، جنگل هاي انبوه گرمسيري در استوا

 

109 – نواحي پر جمعيت كره زمين چه قسمت هاي مي باشد ؟ 1 – نواحي شرق آسيا ( مناطقي كه آب وهواي موسمي دارد ) 2 – اروپا 3 -  آمريكاي شمال شرقي

 

110 – پرجمعيت ترين كشور هاي جهان كدامند ؟ چين وهند

 

111 – پراكندگي جمعيت به چه عواملي بستگي دارد ؟  شرايط جغرافيايي ( ارتفاع ، آب وهوا ، آب وخاك ، منابع معدني ، سواحل وگذركاه ها )

 

112 – مهاجرت چيست ؟ جابه جايي جمعيت ازيك محل به مكان ديگري را مهاجرت گويند

 

113 – دلايل مهاجرت چيست مثال بزنيد ؟ 1 – دلايل طبيعي ( كم شدن آب ، نامطلوب شدن شرايط آب وهوا ، فقير شدن خاك ، بلاياي طبيعي مثل سيل وزلزله ) 2 – دلايل اقتصادي ( كاهش درآمد خانواده  ، بيكاري ، تعطيل شدن معادن وكارخانه ها ) 3 – دلايل سياسي ( اختلاف مرزي ، جنگ  ) 4 – دلايل اجتماعي و فرهنگي

 

114 – چه زماني مهاجرت صورت مي گيرد ؟ اغلب وقتي شرايط مطلوب در محل اوليه (مبدأ ) ضعيف مي شود يا انگيزه ها در محلي كه قرار است فرد به آن مهاجرت كند ( مقصد ) قوي مي شود در اين صورت مهاجرت انجام مي گيرد ،

 

115 –انواع مهاجرت را نامبرده وهريك را تعريف كنيد ؟ الف : داخلي وخارجي  - عبور از مرزهاي بين المللي مهاجرت خارجي وجا بجايي در داخل يك كشور مهاجرت داخلي است .   ب : دائمي يا موقتي – مهاجران دائمي قصد بازگشت به محل اوليه ي زندگي خود ندارند اما مهاجران موقتي قصد بازگشت دارند مانند كارگران فصلي و عشاير  ج : اجباري يا اختياري  مهاجراني كه باميل  خود جابه جا مي شوند اختياري ولي مهاجراني كه بخاطر درگيري هاي سياسي ،جنگ سرزمين خودرا ترك مي كنند اجباري گويند مانند مهاجرت فلسطيني ها ويا مهاجرت ساكنان بوسني وهرزه گوين

 

د : مهاجرت روزانه : امروزه در شهرهاي بزرگ مردم براي انجام فعاليت ها وكارهاي روزانه خود گاهي مسافت زيادي طي مي كنند كه مهاجرت روزانه گويند.

 

116 – مراحل زندگي انسان چگونه بوده است ؟ انسانهاي اوليه با استفاده  از ميوه ي درختان وشكار حيوانات زندگي مي كردند ، سپس به دامداري پرداختند وزندگي كوچ نشيني داشتند ، پس از آن به كشاورزي روي آوردند ويكجانشين شدند وروستا وبعد شهر بوجود آمد .

 

117 – شهرها چگونه بوجود آمدند ؟ از به هم پيوستن روستا ها شهر هاي كوچك بوجود آمدند .

 

118 – اولين شهر ها در كجا بوجود آمدند ؟ در محدوده عراق كنوني بين دو رود دجله وفرات ورود كارون

 

119 – شهر به چه مكاني كفته مي شود وچه تفاوتي با روستا دارد ؟ در شهر، مردم به فعاليت هاي غير كشاورزي مي پردازند مانند كار در كارخانه ها واداره ها ولي مردم روستا به كشاورزي ودامداري مشغول هستند علاوه بر آن جمعيت شهر بيش از روستاست .

 

صفحه 4

 

 

 

 

120 – چه عواملي سبب رشد شهر ها مي شود ؟  وجود آب  ، موقعيت ارتباطي  ، نقش مذهب

 

121 – مهمترين مشكل شهرهاي بزرگ چيست؟ مسئله ي آلودگي  ( آلودگي هوا ، آب ها ، صوتي  …) 

 

122 – عامل گسترش شهر هاي زير چيست  ؟ تهران  ( موقعيت ارتباطي ، اداري وسياسي } مشهد ( مذهب )  قم ( مذهب )  اصفهان  ( منابع آب )  كرمانشاه  ( موقعيت ارتباطي )  اهواز ( منابع آب )

 

123 – قمر چيست ؟ قمر كره ي كوچكي است كه بدور سياره مي چرخد ،

 

124 – سيارات منظومه شمسي از طرف خورشيد به ترتيب نام ببريد ؟ عطارد ، زهره ، زمين ، مريخ ، مشتري ، زحل ، اورانوس ، نپنون ، پلوتو

 

125 – كدام سيارات قمر دارند ؟ عطارد ، زهره  وپلوتو  قمر ندارند – زمين ،مريخ ،مشتري ، زحل ، ارانوس و نپتون قمر دارند

 

126 ـ كداميك از سيارات حلقه دارند ؟ زحل ،  ارانوس و مشتري حلقه دارند

 

127 – مواد تشكيل دهند سيارات چيست ؟ چهار سياره قبل از مشتري يعني عطارد ، زهره ، زمين ، مريخ از سنگ وجامد هستند ولي پنج سياره مشتري ، زحل ، ارانوس ، نپنون و پلوتو  از گاز تشكيل شده اند .

 

128 – كهكشان چيست ؟ ستارگان در مجموعه هاي بزرگي قرار دارند كه به آن كهكشان مي گويند ،خورشيد وصدها ميليارد ستاره ديگر در كهكشان راه شيري قرار گرفته است .

 

128 – چرا براي اندازه گيري فاصله ستارگان نمي توان از متر يا كيلومتر استفاده كرد ؟ زيرا فاصله آنان ازيكديگر بسيار زياد است وبه همين علت از سال نوري استفاده مي كنند .

 

129 – سال نوري چيست ؟ فاصله پيموده شده بوسيله نور باسرعت 300 هزار كيلومتر در ثانيه در مدت يك سال را سال نوري گويند

 

يك سال نوري  = ( 300000كيلومترسرعت نور) * (60 ثانيه )   *  ( 60 دقيقه )  * ( 24 ساعت  )  * ( 365 روز)

 

130 جهت هاي اصلي وفرعي را نام ببريد؟ اصلي ( شمال ، جنوب ، شرق ، غرب ) فرعي (شمال شرقي ، شمال غربي ، جنوب شرقي ، جنوب غربي )

 

131 – با حركت ظاهري خورشيد يا آفتاب چگونه مي توان جهت يابي كرد ؟ جهتي كه خورشيد طلوع مي كند شرق مي باشد ، اگر دست راست خودرادر جهت طلوع خورشيد ( شرق ) قراردهيم روبرو شمال پشت سر جنوب و سمت چپ غرب خواهد بود .

 

132 – هنگام ظهر از روي سايه خورشيد چگونه مي توان جهت يابي كرد ؟ ( ظهر زماني است كه خورشيد در بلند ترين مكان خود در آسمان قرار گيرد)

 

خورشيد هنگام ظهر در نيمكره شمالي جهت جنوبي را نشان مي دهد . همچنين هنگام ظهر در نيمكره شمالي سايه اجسام جهت شمال را نشان مي دهد.

 

133 – ساده ترين راه براي جهت يابي در همه اوقات براي چيست ؟ استفاده از قطب نما  - قطب نما بخاطر خاصيت مغناطيسي  جهت شمال رانشان مي دهد    در قطب نما شمال با حرف N  جنوب باحرف S  شرق با حرف E   غرب با حرف W   نشان داده مي شود .

 

134 – جهت يابي به كمك ستاره ي قطبي را توضيح دهيد؟ ستاره قطبي جهت شمال را نشان مي دهد واين ستاره را باتوجه به مجموعه دب اكبر پيدا مي كنيم سپس ديگر جهت را پيدا مي نماييم

 

135 – استوا را تعريف كنيد ؟ بزرگترين دايره اي كه زمين را به دو نيمكره شمالي وجنوب تقسيم مي كند

 

136 – مدار را تعريف كنيد ؟  دايره هاي فرضي كه به موازات استوا بر روي كره جغرافيا رسم مي شود مي گويند. مدار استوا صفر درجه وقطب شمال يا جنوب 90 درجه كه بقيه مدار ها ميان صفر درجه تا 90 درجه شمالي وجنوبي تقسيم مي شود

 

137 – نصف النهار را تعريف كنيد ؟ نيم دايره هاي فرضي اند كه بر روي كره جغرافيا رسم مي شوند ، نصف النهار ها همه باهم مساويند ويكي را به عنوان مبدأ ( گرينويچ ) انتخاب كرده اندكه 180 درجه به سمت شرق نيمكره شرقي و180 درجه به سمت غرب نيمكره غربي است .

 

138 –مختصات جغرافيايي چيست؟هر نقطه از زمين ، روي يك مدار ويك نصف النهار مشخص قرار دارد كه به آن مختصات جغرافياييآن نقطه مي گويند.

 

139 – عرض جغرافيايي را تعريف كنيد ؟ عرض جغرافياي هرنقطه بر روي كره جغرافيايي فاصله آن نقطه تا مدار استوا است

 

140 – طول جغرافيايي چيست ؟ طول جغرافيايي هر نقطه فاصله ي آن نقطه روي كره جغرافيايي تا نصف النهار مبدأ  است

 

141 – حركت وضعي را تعريف كنيد ؟ ونتايج آن را بنويسيد ؟ يك دورچرخش زمين به دور محور خودش درمدت 24 ساعت را حركت وضعي گويند

 

نتايج آن عبارت است از  1 – پيدايش شب وروز   2 -  بوجود آمدن اختلاف زمان در سطح كره زمين

 

142 – حركت انتقالي را تعريف كنيد ؟حركت زمين  در مدت 365 روز و6 ساعت در مداري بيضي شكل به دور خورشيد را حركت انتقالي زمين گويند .

 

143 – آثار حركت انتقالي زمين چيست ؟ بر اثر اين حركت ، يك سال شمسي ايجاد مي شود وفصل ها يكي پس از ديگري پديدار مي گردند .

 

144 – تفاوت سال شمسي وسال رسمي چيست ؟ حركت زمين بدور خورشيد 365 روز 6 ساعت طول مي كشد كه سال شمسي مي گويند ولي تقويم نويسان سال را 365 روز درنظر مي گيرند كه سال رسمي گويند .

 

صفحه 5

 

145 – سال كبيسه چيست وچگونه بوجود مي آيد ؟سال رسمي 6 ساعت از سال شمسي كمتر است و براي جبران اين 6 ساعت وهر چهار سال يك شبانه روز به سال رسمي اضافه مي شود يعني درپايان سال چهارم يك روز به اسفند اضافه و آن ماه هم 30 روزه خوا هد بود وسال 366 روز است كه به آن سال كبيسه مي گويند .

 

 

 

146- علت اصلي گرم شدن زمين يا سرد شدن آن در فصل هاي مختلف چيست ؟ علت تغيير زاويه تابش خورشيد است نه فاصله ي زمين از خورشيد

 

147 – محور گردش زمين به دور خورشيد چند درجه انحراف دارد ؟ 5/23 درجه

 

148 – چرا زاويه تايش آفتاب در طول سال تغيير مي كند ؟بخاطر انحراف محور گردش زمين نيمكره شمالي وجنوبي زمين در زمانهاي مختلف زاويه تابش يكساني دريافت نمي كنند زماني كه تابش در نيمكره شمالي عمودي مي شود تابستان وروزها بلند است در همين زمان در نيمكره جنوبي هوا سرد وزمستان است آفتاب مايل مي تابد وشش ماه بعد برعكس خواهد بود .

 

149 – رودخانه اي كه عرض آن 100 متر است بر روي نقشه با عرض 10 سانتيمتر ديده مي شود . مقياس نقشه چقدر است ؟

 

 

 

150 – در نقشه اي با مقياس      فاصله شمال تا جنوب تهران 150 سانتيمتر است . فاصله حقيقي شمال تا جنوب تهران چقدر است ؟

 

 

 

151 – اگر شهري كه ارتفاع آن از سطح دريا 1500 متر دماي آن شهر 12 درجه ي سانتيگراد است كوه مكه 300 متر با آن شهر اختلاف دارد ، دما بالاي كوه چند درجه است ؟

 

152- نور خورشيد در مدت 8 دقيقه و20 ثانيه به زمين مي رسد فاصله زمين با خورشيد چند كيلو متر است ؟

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی ۱۳۸۸ساعت 18:2  توسط جمشید اقبال پناه  |